Tax Alert nr 181/2016

W dniu 15 lipca 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał indywidualną interpretację (IBPB-1-2/4510-430/16/JW) dotyczącą obowiązku sporządzania dokumentacji TP za 2017 r. dla każdej z transakcji, jeśli ich łączna wartość przekracza progi określone przepisami, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Sprawa dotyczyła Spółki, która planuje w 2017 r. przeprowadzić szereg transakcji z podmiotami powiązanymi. W związku z tym Spółka zwróciła się do organu podatkowego o rozstrzygnięcie, czy dla potrzeb oceny istotności wpływu transakcji lub innych zdarzeń na wysokość dochodu (straty) będzie zobowiązana zsumować wartość wszystkich transakcji, jako transakcji jednego rodzaju w rozumieniu dodanego nowelizacją art. 9a ust. 1d u.p.d.o.p. Zdaniem Spółki to, czy transakcje lub inne zdarzenia należy klasyfikować do „tego samego rodzaju”, powinno być każdorazowo oceniane indywidualnie na podstawie kryteriów obiektywnych, z uwzględnieniem specyfiki działalności danego podatnika.W szczególności, w opinii Spółki, oceniany powinien być charakter danej transakcji, jak również pełnione funkcje, angażowane aktywa, ponoszone ryzyka i koszty, a także mechanizm kalkulacji ceny.

Organ podatkowy nie zgodził się jednak ze stanowiskiem spółki uznając, że wymóg „jednego rodzaju” odnosi się tylko do innych zdarzeń, o których mowa w przepisie, a nie do transakcji. Zdaniem organu transakcje z podmiotami powiązanymi nie muszą być tego samego rodzaju. W związku z powyższym dla określenia obowiązku dokumentacyjnego za 2017 rok należy zsumować wartość wszystkich transakcji dokonanych z podmiotami powiązanymi, niezależnie od ich rodzaju.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 180/2016

poniedziałek, 07.11.2016

Więcej...

Tax Alert nr 179/2016

czwartek, 03.11.2016

Więcej...

Tax Alert nr 178/2016

środa, 02.11.2016

Więcej...