Tax Alert nr 129/2018

W dniu 12 października 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dot. opodatkowania VAT opłat pobieranych i wypłacanych przez organizacje zbiorowego zarządzania (sygn. PT3.8101.2.2018). Interpretacja ta została wydana po wyroku TSUE z 18 stycznia 2017 r. w sprawie C-37/16 SAWP.

Zgodnie z interpretacją opłaty uiszczane na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania przez podmioty zobowiązane, o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto, kwoty wypłacone przez organizacje zbiorowego zarządzania podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią wynagrodzenia za świadczone przez te podmioty usługi i tym samym również nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym, Ministerstwo przedstawiło skutki wyroku TSUE w zakresie dotychczas rozliczonego podatku należnego i naliczonego przez organizacje zbiorowego zarządzania, podmioty zobowiązane i podmioty uprawnione.

Co do zasady Minister Finansów stwierdził, iż co do zasady nie ma obowiązku dokonywania korekty rozliczeń podatku VAT z tytułu opłat pobieranych i wypłacanych przez organizacje zbiorowego zarządzania.

Niemniej, jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania lub podmiot uprawniony zdecyduje się na korektę wystawionych przez siebie faktur i obniżenie podatku naliczonego, wówczas taka korekta wymusi zarówno na sprzedawcy jak i nabywcy odpowiednią korektę podatku naliczonego związanego z korygowanymi fakturami.

Pełna treść interpretacji jest dostępna tutaj.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 128/2018

piątek, 12.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 127/2018

czwartek, 11.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 126/2018

środa, 10.10.2018

Więcej...