Tax Alert nr 107/2018

W dniu 2 sierpnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.286.2018.3.IZ), w której wskazał skutki dokonania korekty dochodowości w podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka należy do międzynarodowej grupy zajmującej się handlem maszynami przemysłowymi i sprzedaje swoje wyroby głównie do jednego z podmiotów powiązanych. Spółka ustala ceny stosowane w transakcjach z tym kontrahentem wyłącznie na podstawie danych historycznych oraz danych budżetowanych i z tego powodu nie jest w stanie dokładnie skalkulować ceny na moment realizacji transakcji tak, aby na bieżąco osiągać docelowy poziom rynkowy. Wobec tego obie spółki planują stosować mechanizm ustalania dochodowości z uwzględnieniem korygowania wzajemnych rozliczeń. Wówczas korekta mogłaby zostać przeprowadzona dopiero po rocznym podsumowaniu bilansu spółki i skutkowałaby wystawieniem przez nią na rzecz kontrahenta dokumentu zwiększającego lub zmniejszającego przychody spółki. Pytanie dotyczyło tego, czy korekta dochodowości powinna zostać ujęta dla celów CIT w roku wystawienia dokumentu korygującego, czy też w roku osiągnięcia korygowanych przychodów.

Dyrektor KIS uznał, że środki otrzymane wskutek zastosowania opisanego mechanizmu będą dla spółki przychodem, a momentem jego powstania będzie dzień ich otrzymania. Zastosowanie ww. mechanizmu nie może być natomiast podstawą do zmniejszenia wykazanych uprzednio przychodów z uwagi na brak zmiany wartości sprzedanych produktów. Zdaniem Dyrektora KIS, takie zmniejszenie nie ma skutków podatkowych, gdyż wynika wyłącznie z umowy stron.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 106/2018

poniedziałek, 03.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 105/2018

piątek, 31.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 104/2018

czwartek, 30.08.2018

Więcej...