Tax Alert nr 114/2018

W dniu 11 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 1765/16) dotyczący możliwości uznania za dostawy ciągłe powtarzalnych dostaw towarów, dla których VAT rozliczany jest według przyjętych przez strony wielodniowych okresów rozliczeniowych. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w takim przypadku z końcem przyjętego okresu rozliczeniowego.

Spółka produkująca części samochodowe zawarła umowę, na mocy której dostarcza towary do magazynu konsygnacyjnego kontrahenta. Towary są tam przechowywane, a własność oraz ryzyko ich utraty lub zniszczenia przechodzi na kontrahenta dopiero w momencie, kiedy kontrahent pobierze je z magazynu. Strony przyjęły w umowie tygodniowy okres rozliczeniowy, po zakończeniu którego Spółka wystawia w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego fakturę obejmującą wszystkie towary pobrane przez kontrahenta w danym tygodniu. Spółka zadała pytanie m.in. o to, czy takie dostawy można uznać za dostawy ciągłe, dla których momentem dokonania dostawy jest chwila pobrania towarów ze składu konsygnacyjnego przez kontrahenta, a momentem powstania obowiązku podatkowego w VAT jest każdorazowo chwila upływu ostatniego dnia 7-dniowego okresu rozliczeniowego. Zarówno Minister Finansów, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznali stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

NSA uchylił powyższe rozstrzygnięcia i uznał, że nie ma przeszkód aby podatnik rozliczał VAT według okresów rozliczeniowych, na które umówił się z kontrahentem. Sąd powołał się przy tym na unijną dyrektywę o VAT z której wynika, że za dostawy ciągłe można uznać także dostawy wykonywane powtarzalnie. O prawie do dokumentowania czynności fakturą zbiorczą i zbiorczego rozliczania czynności nie decyduje bowiem możliwość wyodrębnienia rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych czynności.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 113/2018

wtorek, 18.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 112/2018

poniedziałek, 17.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 111/2018

piątek, 14.09.2018

Więcej...