Tax Alert nr 100/2018

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II FSK 2159/16) dotyczący skutków zmiany proporcji udziału wspólnika w zysku spółki osobowej dokonanej w trakcie roku.

Wnioskodawca to osoba fizyczna zamierzająca zostać komandytariuszem spółki komandytowej, której umowa przewiduje „tymczasową proporcję” podziału zysków według wkładów wniesionych przez wspólników oraz możliwość zmiany tej proporcji w ciągu roku w drodze uchwały. Powyższe proporcje mogłyby różnić się od proporcji ostatecznego podziału zysków spółki uchwalonej na koniec roku obrotowego przez walne zgromadzenie wspólników. W takiej sytuacji wspólnik mógłby ostatecznie otrzymać udział w zysku spółki w wysokości innej niż wysokość udziału, według którego obliczał i uiszczał zaliczki na PIT w ciągu roku. W wydanej interpretacji Minister Finansów uznał, że jeśli na koniec roku wspólnicy uchwalą proporcję zwiększającą udział danego podatnika w zysku spółki, wówczas powstanie po jego stronie zaległość podatkowa w PIT.

Skarga trafiła najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach a następnie do NSA. Sąd II instancji w ustnym uzasadnieniu orzeczenia potwierdził pogląd WSA zawarty w wyroku z dnia 23 marca 2016 r. sygn. akt I SA/Gl 1249/15, zgodnie z którym należy uznać za uiszczoną terminowo i we właściwej wysokości zaliczkę na PIT, którą podatnik odprowadził na podstawie proporcji podziału zysku spółki obowiązującej w danym momencie. Sądy wykluczyły tym samym możliwość powstania w takim przypadku zaległości podatkowej skutkującej koniecznością korygowania zaliczek na PIT oraz zapłaty odsetek za zwłokę.

Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie wyroku NSA.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 99/2018

wtorek, 21.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 98/2018

poniedziałek, 20.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 97/2018

piątek, 17.08.2018

Więcej...