Tax Alert nr 66/2017

Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt ustawy zmieniającej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym dane o rozliczeniach podatkowych największych podatników oraz podatkowych grup kapitałowych zostaną upublicznione.

Zgodnie projektem, do wiadomości publicznej miałyby zostać podane następujące dane:

  • osiągnięte przychody,
  • poniesione koszty uzyskania przychodów;
  • osiągnięty dochód lub poniesiona strata;
  • podstawa opodatkowania;
  • kwota podatku należnego.

Upubliczniona może być również efektywna stopa podatkowa obliczona jako procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto.

Zmianą ma zostać objęte 4500 podatników o najwyższych przychodach oraz wszystkie podatkowe grupy kapitałowe. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., przy czym jej przepisy:

  • będą stosowane począwszy od roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r. i zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r.;
  • stosuje się odpowiednio do danych zawartych w zeznaniach rocznych złożonych za lata podatkowe, które rozpoczęły się po dniu 31 grudnia 2011 r. i zakończyły się przed dniem 1 stycznia 2018 r.

Projekt znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 65/2017

piątek, 23.06.2017

Więcej...

Tax Alert nr 64/2017

czwartek, 22.06.2017

Więcej...

Tax Alert nr 63/2017

piątek, 09.06.2017

Więcej...