Tax Alert nr 78/2018

W dniu 27 czerwca 2018 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, która zawiera regulacje dotyczące m.in. wyłączenia odpowiedzialności solidarnej podmiotów niewymienionych na fakturze i otrzymujących płatności w ramach systemu podzielonej płatności (np. w wyniku przejęcia wierzytelności).

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca br., tego typu podatnicy odpowiadają solidarnie razem z dostawcą, który nie rozliczył podatku VAT. Może to niekorzystne np. dla świadczenia usług faktoringu oraz przy innych przypadkach przeniesienia wierzytelności.

Zgodnie z ww. projektem, odpowiedzialność solidarna zostaje wyłączona wobec podatnika innego niż wskazany na fakturze (np. faktora), który po 30 czerwca 2018 r. otrzyma na swój rachunek VAT przelew od nabywcy towarów lub usług, w którym nabywca reguluje fakturę wystawioną przed dniem 1 lipca 2018 r. Przesłanka ta zachodzi, jeżeli taki podatnik (faktor) dokonał zapłaty na rzecz dostawcy lub usługodawcy wskazanego na fakturze jeszcze przed dniem 1 lipca 2018 r.

Projekt przewiduje wejście w życie większości przepisów ustawy w terminie 14 dni od jej ogłoszenia, jednak przepisy wyłączające odpowiedzialność solidarną wejdą w życie następnego dnia po ogłoszeniu ustawy.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 77/2018

środa, 04.07.2018

Więcej...

Tax Alert nr 76/2018

wtorek, 03.07.2018

Więcej...

Tax Alert nr 75/2018

poniedziałek, 02.07.2018

Więcej...