Tax Alert nr 78/2017

POWIADOMIENIE CBC-P: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY UPŁYWA 30 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

  1. Obowiązek raportowania

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017, 648), podmioty należące do określonej kategorii grup kapitałowych mają obowiązki związane z raportowaniem informacji o podmiotach wchodzących w skład grupy (tzw. CbC Report) a także obowiązki informacyjne z tym związane.

Obowiązek ten dotyczy podmiotów należących do określonej grupy kapitałowej, która spełnia łącznie niżej wymienione warunki tj.:

  • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  • w której skład wchodzą co najmniej dwie jednostki mające siedzibę lub zarząd w różnych państwach lub terytoriach albo jednostka, która posiada siedzibę lub zarząd w jednym państwie lub terytorium, ale prowadzi działalność przez zagraniczny zakład położony w innym państwie lub terytorium,
  • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę progową 750 000 000 euro; w przypadku gdy skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej jest sporządzane w innej walucie niż euro, przeliczenie wartości skonsolidowanych przychodów na euro w celu odniesienia jej do kwoty progowej następuje według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego sprawozdawczy rok obrotowy; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Generalnie, obowiązek raportowania mają podmioty będące jednostkami dominującymi w grupie kapitałowej. Inne podmioty nie będące jednostkami dominującymi mają obowiązki raportowania, jeżeli nie zostaną spełnione przewidziane ustawą warunki, tj. między innymi wtedy, gdy jednostka dominująca nie wypełnia obowiązku raportowania bądź nie ma go w kraju siedziby lub Polska nie zawarła z krajem siedziby umowy o wymianie informacji i grupa nie wyznaczyła innego podmiotu do wypełniania tego obowiązku. Obowiązek raportowania przez inny podmiot nie będący jednostką dominującą ani jednostką wyznaczoną w grupie, będzie obowiązywał dopiero co do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 31 grudnia 2016 roku.

  1. Obowiązek powiadamiania

Poza obowiązkiem raportowania podmioty należące do określonej wyżej kategorii grup kapitałowych, mają obowiązek powiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  o tym, że:

  • są jednostką dominującą, wyznaczoną bądź inną jednostką zobowiązaną do raportowania informacji o podmiotach w grupie albo
  • jeżeli nie są jednostką raportującą – do wskazania podmiotu raportującego i państwa, w którym zostanie przekazana informacja o podmiotach w grupie.

Powiadomienie powinno zostać przesłane najpóźniej w ostatnim dniu roku obrotowego danej grupy podmiotów.

Zgodnie z przepisami przejściowymi w odniesieniu do sprawozdawczego roku obrotowego, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż przed dniem 1 stycznia 2017 r., powiadomienia są przekazywane najpóźniej w terminie 10 miesięcy od ostatniego dnia tego sprawozdawczego roku obrotowego. Czyli, jeżeli rok obrotowy grupy to rok kalendarzowy, to powiadomienie dotyczące roku 2016 powinno zostać przesłane do końca października 2017 roku.

Ministerstwo Finansów opublikowało roboczą wersję powiadomienia CBC-P wraz z instrukcją, która zawiera opis elementów oraz wskazówki dotyczące jego wypełnienia. Można się z nimi zapoznać pod poniższym linkiem:

http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/automatyczna-wymiana-informacji-w-sprawach-podatkowych

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 77/2017

poniedziałek, 04.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 76/2017

czwartek, 31.08.2017

Więcej...

Tax Alert nr 75/2017

piątek, 25.08.2017

Więcej...