Tax Alert nr 5/2017

W dniu 18 stycznia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (nr C-37/16).

Sprawa dotyczyła Stowarzyszenia, które zwróciło się do MF z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania VAT opłaty od urządzeń do utrwalania i zwielokrotniania utworów chronionych prawem autorskim lub przedmiotów praw pokrewnych oraz od nośników służących do utrwalenia takich utworów lub przedmiotów. W wydanej interpretacji MF uznał, iż powyższe opłaty stanowią zapłatę za korzystanie z praw autorskich i pokrewnych, co w konsekwencji prowadzi do uznania ich za wynagrodzenie za usługi i jako takie powinno podlegać opodatkowaniu VAT. Na powyższe rozstrzygnięcie Stowarzyszenie wniosło skargę do WSA, który uznał ją za zasadną. MF odwołał się jednak do NSA, który postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi w przedmiocie uznania przedmiotowych opłat za świadczenie usług.

W odpowiedzi Trybunał uznał, iż opłaty będące przedmiotem postępowania mają na celu finansowanie godziwej rekompensaty na rzecz podmiotów praw do zwielokrotniania. Rekompensata, zdaniem Trybunału, nie stanowi bezpośredniego świadczenia wzajemnego względem jakiegokolwiek świadczenia, ponieważ jest związana ze szkodą wynikającą dla tych podmiotów ze zwielokrotniania ich chronionych utworów. W związku z powyższym takiej transakcji nie można uznać za świadczenie usług, a więc nie jest to transakcja podlegającą opodatkowaniu VAT.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 4/2017

wtorek, 17.01.2017

Więcej...

Tax Alert nr 3/2017

wtorek, 10.01.2017

Więcej...

Tax Alert nr 2/2017

czwartek, 05.01.2017

Więcej...