Tax Alert nr 74/2017

Podmioty powiązane, które modyfikują zawarte uprzednio umowy pożyczek poprzez umorzenie ich części (odsetki) bądź całości (część kapitałowa z odsetkami), powinny być świadome, ze taka operacja może być badana przez organy podatkowe z punktu widzenia cen transferowych. Do takich wniosków prowadzi orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 2900/15.

Sprawa dotyczyła spółki, udzielającej pożyczek podmiotom powiązanym. Spółka rozważała umorzenie zobowiązań z tytułu umów pożyczek zawartych ze Spółką w całości (tj. części kapitałowej wraz z naliczonymi odsetkami) bądź w części (tj. tylko naliczonych odsetek) poprzez zwolnienie pożyczkobiorcy z długu zgodnie z art. 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Występując z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, spółka zapytała się, czy umorzenie zobowiązań spowoduje po jej stronie powstanie jakiegokolwiek przychodu.

Minister Finansów wydając interpretację zgodził się z wnioskodawcą, że spółka nie rozpozna przychodu na podstawie art. 12 ust, art. 12 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 12 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 14 ustawy o CIT. Tym niemniej, uznał, że istnieje możliwość zastosowania w przypadku spółki przepisów dotyczących szacowania dochodu w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Takie stanowisko zostało również potwierdzone przez WSA w Warszawie. Sąd stwierdził m. in., iż skoro umowy pożyczki należy uznać za „transakcje” w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o CIT, to warunki tych transakcji, w tym polegające na wszelkich zmianach ustaleń pierwotnych tych umów pożyczkowych (np. w zakresie odsetek – odpowiednika ceny, czy kwoty głównej – podlegającej zwrotowi) mogą podlegać ocenie w kontekście zastosowania przepisów o tzw. cenach transferowych.

Wyrok jest prawomocny.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 73/2017

piątek, 04.08.2017

Więcej...

Tax Alert nr 72/2017

czwartek, 03.08.2017

Więcej...

Tax Alert nr 71/2017

czwartek, 27.07.2017

Więcej...