Tax Alert nr 28/2017

W dniu 23 lutego 2017 r. WSA w Krakowie wydał orzeczenie (sygn. akt I SA/Kr 1290/16), z którego ustnego uzasadnienia wynika, że o obowiązku opracowania dokumentacji podatkowej decyduje łączna wartość wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi. W ocenie Sądu dla potrzeb stwierdzenia czy podatnik podlega ww. obowiązkowi nie jest uzasadnione sumowanie transakcji wyłącznie w ramach „jednego rodzaju”.

Istota orzeczenia sprowadza się do rozstrzygnięcia jak należy interpretować przepis art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, zgodnie z którym za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro (…)”.

Zdaniem Sądu przepis powyższy należy odczytywać w ten sposób, że obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej obejmuje transakcje, których łączna wartość przekracza próg wartościowy lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza próg wartościowy. Określenie „jednego rodzaju” odnosi się zatem, w ocenie Sądu, wyłącznie do „innych zdarzeń”, a nie do „transakcji”. Tym samym trzeba zsumować łączną wartość wszystkich transakcji i odnieść je do progu. W związku z tym nawet transakcje o niewielkiej wartości, które same nie przekroczyłyby ustawowego progu istotności, zdaniem Sądu powinny zostać udokumentowane.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 27/2017

czwartek, 09.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 26/2017

środa, 08.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 25/2017

wtorek, 07.03.2017

Więcej...