Tax Alert nr 131/2018

WSA: kara za rozwiązanie umowy najmu w kosztach

W dniu 27 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok (sygn. I SA/Po 259/18) dotyczący możliwości zaliczenia kar umownych z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy najmu do kosztów uzyskania przychodów.

Spółka wypłaca różnego rodzaju kary umowne i odszkodowania wynikające z wcześniejszego rozwiązywania zawieranych przez nią umów o współpracy oraz umów najmu. Spółka zawiera umowy najmu powierzchni biurowych, magazynowych oraz innych lokali wykorzystywanych w działalności, a ewentualną decyzję o przedterminowym rozwiązaniu umowy podejmuje po uwzględnieniu ekonomicznej efektywności kontynuowania najmu danej nieruchomości. Decyzja taka może zapaść w wyniku prognoz przewidujących ponoszenie przez spółkę strat w związku z działalnością prowadzoną w najmowanej nieruchomości lub w wyniku znalezienia przez spółkę nieruchomości o korzystniejszej niż dotychczas lokalizacji. Jedno z pytań spółki dotyczyło możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy najmu. Organ uznał, że takie prawo przysługuje spółce w odniesieniu do kar zapłaconych za odstąpienie od umowy najmu z powodu znalezienia nieruchomości w lepszej lokalizacji, ale nie w sytuacji braku rentowności działalności prowadzonej w danej nieruchomości.

WSA w Poznaniu uznał zasadność skargi spółki i stwierdził, że organ nie wziął pod uwagę wykładni gospodarczej, wymagającej uwzględnienia przy ocenie racjonalności działań podatnika warunków rynkowych jego funkcjonowania i dążenia przez niego nie tylko do osiągania zysków, ale także do minimalizacji strat. Oznacza to, że spółce powinno przysługiwać prawo do zaliczenia w koszty wydatków poniesionych przez nią na kary umowne związane rozwiązanymi przedterminowo umowami najmu także z powodu braku ekonomicznej efektywności działalności prowadzonej w danej nieruchomości.

Powyższe orzeczenie jest nieprawomocne.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 130/2018

wtorek, 16.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 129/2018

poniedziałek, 15.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 128/2018

piątek, 12.10.2018

Więcej...