Tax Alert nr 44/2017

9 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok (sygn. akt I SA/Po 1221/16) dotyczący opodatkowania PIT opłacenia kosztów polisy ubezpieczeniowej dla pracowników w podróży służbowej.

Spór dotyczył Spółki planującej przeprowadzenie procesu restrukturyzacyjnego. W efekcie, Spółka miała świadczyć usługi zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym, co wiązać się miało z wyjazdami pracowników Spółki w podróże służbowe za granicę. W związku z powyższym Spółka zapytała organ podatkowy, czy opłacanie kosztów polisy ubezpieczeniowej dla pracowników odbywających podróż służbową za granicą, w sytuacji obowiązkowego objęcia ubezpieczeniem pracowników, będzie skutkowało powstaniem dla tych pracowników przychodu podatkowego i czy Spółka, jako płatnik będzie miała obowiązek pobierania i odprowadzania z tego tytułu podatku.

Na powyższe wątpliwości organ podatkowy odpowiedział, iż przychodem pracowników nie będzie tylko ta część polis, która odnosi się do wydatków wymienionych enumeratywnie w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W pozostałym zakresie, tj. w zakresie assistance, ubezpieczenia na wypadek śmierci, inwalidztwa itd., Spółka ma obowiązek ustalić pracownikowi przychód. Spółka z powyższym stanowiskiem się nie zgodziła i zaskarżyła rozstrzygnięcie do WSA. WSA w Poznaniu podzielił stanowisko Spółki uznając, iż o braku opodatkowania polisy ubezpieczeniowej świadczy fakt, iż objęcie pracownika ubezpieczeniem podczas podróży służbowej jest dla niego obowiązkowe i wynika z przyjętej w Spółce procedury. Skoro zatem ubezpieczenie pracownika nie jest dla niego dobrowolne, to nie powstanie u tego pracownika przychód podlegający opodatkowaniu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 43/2017

wtorek, 18.04.2017

Więcej...

Tax Alert nr 42/2017

piątek, 14.04.2017

Więcej...

Tax Alert nr 41/2017

czwartek, 13.04.2017

Więcej...