Tax Alert nr 10/2019

WSA: umowa oddelegowania kadry zarządczej w ramach grupy powiązanej z ograniczeniem w KUP

W dniu 18 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydał wyrok (sygn. I SA/Ke 302/18) dotyczący zastosowania limitu kosztów uzyskania przychodów do wydatków z tytułu pełnienia funkcji kierowniczych przez pracowników spółki powiązanej w ramach umowy oddelegowania.

Spółka zawarła z podmiotem powiązanym umowę oddelegowania, na podstawie której będzie czasowo korzystała ze specjalistycznego personelu udostępnionego jej przez kontrahenta w celu realizacji określonych funkcji lub zadań w ramach działalności spółki. Oddelegowani pracownicy będą zajmowali w spółce zarówno funkcje techniczne, jak i zarządcze (np. członkowie zarządu, dyrektorzy), ale formalnie pozostaną pracownikami usługodawcy. Spółka zobowiązała się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z ich oddelegowaniem (np. koszty podróży i zakwaterowania) oraz do zapłaty na rzecz usługodawcy wynagrodzenia, na które składają się także koszty wynagrodzeń oddelegowanych pracowników, ich bonusów, premii, ubezpieczeń społecznych oraz innych kosztów administracyjnych. Spółka zadała pytanie m.in. o to, czy w tym przypadku nie będzie miało zastosowania ograniczenie wynikające z art. 15e ustawy o CIT a organ uznał, że w stosunku do pracowników pełniących w spółce funkcje kierownicze i zarządcze ograniczenie to będzie miało miejsce z uwagi na podobieństwo tej usługi do usługi zarządzania.

Stanowisko organu zaaprobował WSA w Kielcach i potwierdził, że usługa polegająca na oddelegowaniu pracowników mających pełnić u usługobiorcy funkcje kierownicze lub zarządcze jest świadczeniem podobnym do „usługi zarządzania” wymienionej w art. 15e ust. 1 pkt 1. Oznacza to, że do wydatków związanych z realizacją takich usług znajdą zastosowanie ograniczenia kosztów uzyskania przychodów określone w tym przepisie.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 9/2019

piątek, 18.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 8/2019

czwartek, 17.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 7/2019

wtorek, 15.01.2019

Więcej...