Tax Alert nr 64/2018

W dniu 28 maja 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw, który określa kary za szkody i przestępstwa wynikające z działalności podmiotów zbiorowych.

Zgodnie z projektem, za podmioty zbiorowe uznaje się m. in. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub prowadzące działalność na terytorium Polski. Czynem zabronionym jest z kolei czyn zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji oparte są na następujących założeniach:

  • objęcie odpowiedzialnością i poszerzenie jej podstaw dla zachowań podmiotów zbiorowych uznanych za zachowania własne tych podmiotów,
  • rezygnacja z wymogu uprzedniego uzyskania prawomocnego wyroku skazującego osobę fizyczną (np. członka zarządu) jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego – w ramach procesu dotyczącego odpowiedzialności podmiotu zbiorowego będzie równolegle mogła być rozstrzygana kwestia odpowiedzialności karnej osoby fizycznej.

Projekt ustawy wprowadza także, obok m. in. kar finansowych (od 30 tys. zł do 30 mln zł), nową sankcję polegającą na możliwości rozwiązania albo likwidacji podmiotu zbiorowego.

Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania. Wejście w życie ustawy przewiduje się w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 63/2018

środa, 06.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 62/2018

wtorek, 05.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 61/2018

poniedziałek, 04.06.2018

Więcej...