Tax Alert nr 89/2015

Kurs waluty dla podatku u źródła według daty wpływu należności

W dniu 10 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPBI/4510-55/15/BG) w zakresie określania kursu waluty do przeliczania kwoty potrąconego podatku u źródła.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka dokonuje sprzedaży należności licencyjnych, tj. pobiera opłaty licencyjne za użytkowanie licencji na oprogramowanie komputerowe na rzecz kontrahentów zagranicznych. W związku z powyższym spółka otrzymuje od nich należności w walutach obcych. Kontrahenci zagraniczni kwalifikują czynności wykonywane przez spółkę jako należności licencyjne i dokonując płatności na rzecz spółki z tytułu ww. należności, potrącają podatek u źródła.

Potrącony przez kontrahentów zagranicznych podatek u źródła spółka przelicza na złote polskie po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu na rachunek bankowy spółki pozostałej kwoty należności, od której kontrahent zagraniczny potrącił podatek u źródła. W przypadku spółki jest to, co do zasady, dzień poprzedzający wpływ na rachunek bankowy pozostałej kwoty należności, od której potrącony został podatek u źródła.

Mając na uwadze powyższe, spółka powzięła wątpliwość, czy ww. kurs jest prawidłowy.

Jej zdaniem, przeliczenia kwoty potrąconego podatku u źródła na złote polskie należy dokonać według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania wpłaty pozostałej kwoty należności, od której kontrahent zagraniczny potrącił podatek u źródła.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem spółki. Wyjaśnił, że jeżeli podatek u źródła pobierany jest w formie potrącenia z należności, to taką operację traktuje się na równi z zapłatą tego podatku przez polskiego podatnika. Za dzień zapłaty podatku w takiej sytuacji należy zatem przyjąć dzień wpływu na rachunek podatnika pozostałej kwoty należności, od której kontrahenci zagraniczni potrącili podatek u źródła.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 88/2015

wtorek, 12.05.2015

Więcej...

Tax Alert nr 87/2015

poniedziałek, 11.05.2015

Więcej...

Tax Alert nr 86/2015

piątek, 08.05.2015

Więcej...