Tax alert nr 69/2015

NSA: nabywca może uwzględnić rabat w CIT na bieżąco

W dniu 25 marca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II FSK 955/14) w zakresie momentu uwzględniania rabatów potransakcyjnych przez nabywcę.

Sprawa dotyczyła spółki, która często otrzymywała rabaty potransakcyjne w przypadku zakupienia odpowiedniej ilości towarów lub usług. Rozliczenie z tytułu rocznego rabatu potransakcyjnego następuje każdorazowo do 15 marca roku następującego po roku, którego rozliczenie rabatu dotyczy w formie faktur korygujących albo zbiorczej faktury korygującej VAT. Natomiast sporządzenie sprawozdania finansowego spółki zazwyczaj następuje wcześniej tj. do 15 lutego następnego roku. W konsekwencji spółce nasunęły się wątpliwości, w którym roku podatkowym Spółka powinna uwzględnić otrzymane od kontrahentów rabaty potransakcyjne.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że faktury korygujące, dokumentujące otrzymanie rabatu, odnoszące się do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami danego roku podatkowego, otrzymane po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego lub złożenia zeznania podatkowego za ten rok, powinny być ujmowane przez Skarżącą w roku podatkowym rozpoznania kosztu bezpośredniego (pierwotnego), ponieważ późniejsze wystawienie faktury korygującej nie określa nowego zdarzenia gospodarczego, tylko zmienia już zaistniałe zdarzenie.

Zarówno WSA, jak i NSA nie zgodziły się ze stanowiskiem Ministra Finansów. Sąd II instancji uznał, że akceptacja stanowiska MF, iż korekta winna dotyczyć tych okresów, w których zaliczono wydatki w pierwotnej wysokości do kosztów podatkowych, prowadziłaby do sytuacji, w której podatnik zostałby obciążony negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, mimo że jego działaniu nie można by zarzucić naruszenia prawa. W związku z powyższym, w opinii NSA, Minister Finansów błędnie uznał, że korekta wysokości poniesionego wydatku powinna być zawsze odniesiona do okresu rozliczeniowego, w którym koszt został ujęty w ewidencji księgowej.

Pragniemy zaznaczyć, iż w przypadku rozliczenia rabatów przez sprzedawców, sądy administracyjne stają na stanowisku, iż przychód powinien być skorygowany w okresie, w którym pierwotnie powstał.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax alert nr 68/2015

piątek, 10.04.2015

Więcej...

Tax Alert nr 67/2015

czwartek, 09.04.2015

Więcej...

Tax Alert nr 66/2015

środa, 08.04.2015

Więcej...