Tax Alert nr 88/2015

VAT należny na koniec świadczenia wieloletniej usługi

W dniu 7 listopada 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną (sygn. ILPP4/443-408/14-2/ISN) w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług wykonywanych przez okres kilku lat.

Spółka z siedzibą w Polsce należy do grupy inwestującej w produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jedynym udziałowcem spółki jest spółka z grupy z siedzibą na Cyprze, nieposiadająca siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, niezarejestrowanym dla celów podatku VAT w Polsce. Spółka została powołana do realizacji inwestycji farmy wiatrowej. W ramach umowy podmiot cypryjski świadczy na rzecz spółki kompleksową usługę nakierowaną na osiągnięcie celu umowy, tj. zakończenie inwestycji. Usługa jest związana bezpośrednio z inwestycją, dla której została skonkretyzowana lokalizacja i zostały zabezpieczone grunty. W konsekwencji traktowana jest jako usługa związaną z nieruchomościami (tym niemniej, to spółka jest zobowiązana do rozliczenia VAT w związku z jej nabyciem). Usługa jest nieprzerwanie świadczona od 31 października 2006 r.

W umowie nie zostały ustalone następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń z tytułu świadczenia usługi. Zgodnie z umową, w przypadku osiągnięcia celu umowy, czyli zakończenia inwestycji, podmiotowi cypryjskiemu należeć się będzie wynagrodzenie za całość wykonanych przez niego prac związanych z inwestycją. Zakończenie świadczenia usługi nastąpi w momencie osiągnięcia celu umowy – zakończenia Inwestycji lub w dniu 31 grudnia 2015 r., kiedy nastąpi rozliczenie projektu.

Po zakończeniu świadczenia usługi podmiot cypryjski wystawi fakturę na całą kwotę wynagrodzenia należnego za cały okres świadczenia usługi.

W związku z powyższym po stronie spółki pojawiły się wątpliwości, w jaki sposób powinna ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu nabycia przedmiotowych usług. Stanęła ona na stanowisku, że opisane usługi mają charakter usług ciągłych i obowiązek podatkowy powinien być ustalony zgodnie z regułami obowiązującymi dla tego rodzaju usług.

Organ podatkowy nie zgodził się jednak ze stanowiskiem Spółki. Uznał, że w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z usługą o charakterze ciągłym, lecz z pojedynczą usługą, trwającą jednak przez kilka lat. Dlatego też dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego należy stosować ogólną zasadę wynikającą z art. 19a ustawy o VAT, czyli uwzględniać moment wykonania usługi. Mając na uwadze opis sprawy, obowiązek podatkowy powstanie w momencie zakończenia świadczenia usługi, czyli w momencie zakończenia inwestycji lub 31 grudnia 2015 r., kiedy nastąpi zakończenie projektu.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 87/2015

poniedziałek, 11.05.2015

Więcej...

Tax Alert nr 86/2015

piątek, 08.05.2015

Więcej...

Tax Alert nr 85/2015

czwartek, 07.05.2015

Więcej...