Tax AlertyTax Alert nr 109/2015

12/06/2015

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. (Dz. U. poz. 664), od 1 lipca 2015 r. zapłata akcyzy, przedpłat z tytułu akcyzy oraz wpłat dziennych akcyzy miała być dokonywana na rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie. Ministerstwo zamieściło jednakże projekt rozporządzenia, które cofa wprowadzoną zmianę. W konsekwencji, od lipca 2015 r. podatek akcyzowy będzie nadal uiszczany na właściwe rachunki bankowe odpowiednich izb celnych.