Strona głównaKategoriaTax Alerty - INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe

Przypominamy, że od dnia 1 kwietnia 2024 r. zostały zmienione stopy procentowe składki wypadkowej finansowanej przez pracodawcę. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 451) zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób...

Wyrokiem z dnia 28 listopada 2023 r. sygn. akt II FSK 255/21 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w przedmiocie umorzenia udziałów w spółce rodzinnej. Sprawa dotyczyła spółki z o.o. wspierającej działalność rolniczą wspólników. Pomiędzy wspólnikami występowało pokrewieństwo i powinowactwo do drugiego stopnia, a małżonek jednego ze wspólników był prezesem zarządu spółki. Część udziałowców podjęła decyzję o...

Wyrokiem z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie C-241/23 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) rozstrzygnął kwestię podstawy opodatkowania w przypadku wniesienia nieruchomości aportem. Sprawa dotyczyła podwyższenia kapitału zakładowego polskiej spółki poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych w formie nieruchomości. Umowa wniesienia aportu przewidywała, że zapłatę za wkłady niepieniężne stanowią akcje spółki, wycenione według ich ceny emisyjnej....

W dniu 23 kwietnia 2024 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 619) została opublikowana ustawa z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje zobowiązują duże podmioty gospodarcze oraz grupy kapitałowe do sporządzania i publikacji sprawozdań zawierających informacje m.in. o wysokości zapłaconego podatku dochodowego z podziałem na poszczególne...

W dniu 26 kwietnia 2024 r. na konferencji prasowej Minister Finansów Andrzej Domański poinformował, że Krajowy System e-Faktur będzie obligatoryjny: dla podmiotów, których wartość sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła 200 mln zł – od 1 lutego 2026, dla pozostałych podmiotów – od 1 kwietnia 2026 r. Tak znaczne opóźnienie we wdrożeniu KSeF (pierwotnie miał stać...

Przypominamy, że z dniem 30 kwietnia 2024 r. upływa termin do złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2023 r. Należy złożyć je elektronicznie do Ministra Rozwoju i Technologii. Obowiązek ten ciąży na podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych: u których wartość przychodu za 2022 rok przekroczyła równowartość 50 mln euro, i...

Z informacji pojawiających się w prasie podatkowej wynika, że Dyrektor KIS  zmienił stanowisko w zakresie pożyczek korzystających z uproszczeń safe harbour. Zgodnie z nowym stanowiskiem Dyrektora KIS, w przypadku udzielenia pożyczki ze stałym oprocentowaniem podmiotowi powiązanemu, pożyczkodawca powinien sporządzić dokumentację cen transferowych oraz analizę porównawczą za okresy od początku 2019 r. Według Dyrektora KIS, pożyczki...

W interpretacji z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. 0111–KDIB2-1.4010.111.2024.2.AJ) Dyrektor KIS potwierdził, że usługi ubezpieczeniowe nabywane od nierezydentów nie podlegają podatkowi u źródła. Podatnik, który wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wskazał, że nabywa różnego rodzaju usługi ubezpieczeniowe od podmiotów posiadających status nierezydenta na terytorium Polski i nieposiadających w Polsce zakładu przedsiębiorcy zagranicznego....

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian dot. Krajowego Systemu e-Faktur. Proponowane zmiany uwzględniają propozycje zgłaszane w toku dotychczasowych konsultacji. Zostały one przedstawione w naszym Tax Alercie z dnia 22 marca 2024 r. link. W projekcie nie ma daty wprowadzenia obowiązkowego KSeF. MF zapewnił jednak, że zostanie ona uzupełniona na przełomie...

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (jest to projekt rozporządzenia z dnia 14 marca 2024 r.). Na podstawie nowego projektu rozporządzenia, podatnicy nadal będą zobowiązani do przekazania:...

W dniu 21 marca 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało podsumowanie z konsultacji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur. W wyniku przeprowadzonych konsultacji Ministerstwo postanowiło dokonać pewnych zmian w założeniach systemu KSeF, które dotyczą m.in.: wdrożenia obowiązkowego KSeF w tym samym terminie dla wszystkich podatników; stworzenia możliwości dodawania załączników do faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne „zbiorcze”;...

W interpretacji z dnia 27 stycznia 2024 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.719.2023.2.EJ) Dyrektor KIS stwierdził, że usługa oddelegowania pracownika na stanowisko dyrektora zarządzającego, mieści się w katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy w przypadku oddelegowania pracownika ze spółki niemieckiej  do powiązanej spółki polskiej, powstanie...

W dniu 21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygnatura: III UZP 8/23), w której uznał, że wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów, nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Jako podstawę prawną, Są wskazał tutaj na art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy...

Poniżej przypominamy najbardziej istotne dla podatników i płatników dokumenty oraz deklaracje, których termin złożenia w tym roku upływa z dniem 2 kwietnia 2024 r. (w 2024 roku ostatni dzień marca przypada na niedzielę a 1 kwietnia to dzień świąteczny, stąd też ostatni dzień przypada na 2 kwietnia 2024 r.). Dotyczy to tych podatników, których rok...

W dniu 13 lutego 2024 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (znak: DD8.8203.1.2021), w której odniósł się do zasad kalkulacji kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo – rozwojowej. Powyższe zagadnienie budziło wątpliwości w zakresie prawa pracodawcy korzystającego z ulgi badawczo – rozwojowej, do odliczenia od dochodu wynagrodzenia należnego także za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, jak choroba lub...