Tax AlertyTax Alert Nr 102/2016

22/06/2016

W dniu 21 czerwca 2016 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-15/15 New Valmar BVBA przeciwko Global Pharmacies Partner Health Srl, dotyczący języka w jakim mają być wystawiane faktury.

Sprawa dotyczyła sporu o niezapłacone faktury, który toczyły ze sobą Spółki z dwóch różnych krajów UE, tj. New Valmar BVBA z siedzibą w Belgii oraz włoska Spółka Global Pharmacies Partner Health Srl. Przedmiotowe faktury zostały wystawione w języku włoskim co było niezgodne z obowiązującymi w Belgi przepisami nakazującymi używania w tym celu języka właściwego dla miejsca siedziby.

W wydanym wyroku ETS orzekł, iż omawiane uregulowania językowe stanowią ograniczenie swobodnego przepływu towarów w UE. W uzasadnieni wyroku ETS wyjaśnił, że „art. 35 TFUE winien być interpretowany w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie uregulowaniom jednostki sfederowanej państwa członkowskiego – takiej jak wspólnota flamandzka Królestwa Belgii – nakładającym na każde przedsiębiorstwo, którego miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terytorium tej jednostki, obowiązek redagowania wszystkich danych figurujących na fakturach dotyczących transakcji transgranicznych wyłącznie w języku urzędowym rzeczonej jednostki pod rygorem nieważności tych faktur stwierdzanej przez sąd z urzędu.”