Tax AlertyTax Alert nr 111/2016

05/07/2016

Minister Finansów w dniu 6 czerwca 2016 r. wydał interpretację indywidualną (IPPB4/4511-387/16-4/IM) dotyczącą zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w związku rozporządzaniem przez pracowników prawami autorskimi do utworów.

Sprawa dotyczy Spółki zatrudniającej na podstawie umów o pracę m.in. osoby zajmujące stanowiska kierownicze. W ramach swoich obowiązków pracownicy wykonują czynności objęte ochroną prawa autorskiego. W tym celu Spółka m.in. wdrożyła instrukcję ewidencjonowania i archiwizowania utworów stworzonych przez pracowników w ramach stosunku pracy. W związku z powyższym Spółka zadała pytanie, czy jako płatnik przy obliczaniu zaliczek na PIT z tytułu rozporządzania przez pracowników majątkowymi prawami autorskimi jest uprawniona do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

MF w wydanej interpretacji uznał, że Spółce przysługuje możliwość zastosowania obniżonych kosztów. Tym samym organ potwierdził, iż dla zastosowania 50% kosztów wystarczy, aby postanowienia dotyczące obowiązków pracowniczych wynikających z działalności twórczej wynikały z innych dokumentów, takich jak instrukcje (a nie tylko z umowy o pracę).