Tax AlertyTax Alert nr 91/2015

15/05/2015

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną (sygn. IPPB3/423-560/14-2/EŻ) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych odnośnie ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia środka trwałego – samochodu osobowego.

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabyła samochód osobowy o wartości początkowej przewyższającej równowartość 20.000 EUR. Samochód wprowadzony został do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Spółka dokonała odpisów amortyzacyjnych od powyższego składnika majątku, które zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Samochód został oddany w najem, z czego spółka osiąga przychody. Wnioskodawca rozważa późniejszą sprzedaż samochodu osobowego na rzecz najemcy. W związku z powyższym spółka wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie, w jaki sposób ustala się koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży samochodu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko spółki, że przy ustalaniu kosztu uzyskania przychodu przy zbyciu pojazdu należy wziąć pod uwagę całość wydatku poniesionego na nabycie środka trwałego (po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne). Za wydatek na nabycie środka trwałego (uwzględniony w koszcie uzyskania przychodu) należy zatem również uznać kwotę w części przekraczającej równowartość 20.000 EUR.