Tax AlertyTax Alert nr 52/2016

06/04/2016

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141) w zakresie rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych.

W związku z istniejącymi rozbieżnościami Minister Finansów wydał interpretacje ogólną mającą na celu wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem wykonania omawianych usług. W praktyce gospodarczej faktyczne wykonanie usługi zwykle łączone jest z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub wystawieniem określonego świadectwa.

Niemniej, w wydanej interpretacji Minister Finansów wyjaśnił, iż w przypadku, gdy usługa jest oddawana w całości za moment wykonania tej usługi należy uznać dzień, w którym wykonawca w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru. Podobnie, gdy usługa będzie przyjmowana częściowo – tj. umowa będzie przewidywała cykliczne zapłaty po wykonaniu części usługi budowlanej lub budowlano-montażowej, za moment wykonania części usługi należy wskazać moment, w którym wykonawca faktycznie wykonał część określonej umową usługi (doszło do faktycznego zakończenia części prac) i zgłosił ją nabywcy do odbioru.

Tym samym zdaniem Ministra Finansów moment podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nie ma znaczenia dla określenia momentu wykonania ww. usług i w konsekwencji również dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.