Tax AlertyTax Alert nr 182/2015

25/09/2015

20 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną (sygn. ILPP4/4512-1-41/15-2/EWW) w zakresie rozliczenia VAT importowego i wynikającego z decyzji organu celnego w przypadku posiadania statusu AEO.

Sprawa dotyczyła spółki, która importuje towary z państw trzecich. Towary, będące przedmiotem importu, zgłaszane są na terytorium Polski przy zastosowaniu celnych procedur uproszczonych jak i procedur zwykłych. W związku z tym, że spółka posiada status AEO, planuje rozliczanie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu ich importu. Spółka prowadzić będzie rejestry za okresy miesięczne, w których będą wykazane wszelkie zakupy towarów. W związku z prowadzoną działalnością, zdarzają się także sytuacje, w których  po dacie powstania obowiązku podatkowego w imporcie oraz ustaleniu należnej kwoty VAT, zmianie ulegają niektóre elementy wartości celnej towarów. Zmiany te powodowane są otrzymaniem faktur korygujących cenę. W takiej sytuacji spółka zgłasza powyższy fakt do właściwego urzędu celnego, który określa prawidłową wysokość VAT. W przypadku, gdy kwota ta zostanie zwiększona, spółka wpłaca różnicę do urzędu celnego, natomiast gdy kwota podatku zostaje zmniejszona, spółka nie otrzymuje żadnego zwrotu.

Spółka zapytała się o możliwość odliczenia podatku należnego VAT:

– z tytułu importu towarów, który zostanie wykazany w deklaracji podatkowej jako VAT należny w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w imporcie oraz

– po otrzymaniu decyzji organu celnego zwiększającej kwotę podatku VAT (ujętego w rejestrze i rozliczonego poprzez deklarację VAT-7), wynikającego z tej decyzji w miesiącu jej otrzymania (pod warunkiem zapłaty tego podatku).

Minister Finansów potwierdził stanowisko spółki, że w obydwu przypadkach istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r. przepisami, także podmioty posiadające status AEO mogą dokonać rozliczenia VAT importowego w deklaracji VAT-7. Ponadto, w sytuacji określenia w decyzji naczelnika urzędu celnego należnego podatku VAT od importu w kwocie większej, niż zadeklarowana, jedynym warunkiem uprawniającym podatnika w związku z otrzymaniem takiej decyzji do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym, jest dokonanie zapłaty podatku wynikającego z tej decyzji. Nie ma przy tym znaczenia, że pierwotne rozliczenie VAT od importu zostało dokonane w deklaracji podatkowej (bez płatności do urzędu celnego).