Tax AlertyTax Alert nr 203/2015

26/10/2015

27 lutego 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPP1/443-1224/14/ES) w zakresie odliczenia VAT z faktury dokumentującej zwrot kosztów poniesionych na naprawę wadliwego towaru.

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dostaw towarów stanowiących różnego rodzaju elementy powstałe w wyniku cięcia blach, zgodnie z przekazanym przez klienta rysunkiem technicznym. W przypadku wykrycia wad w wykonanych przez spółkę elementach jedną z form ich usunięcia jest porozumienie z klientem, w wyniku którego dokonuje on usunięcia wad we własnym zakresie, a kosztami tej czynności obciążana jest spółka. Jeden z klientów uznał, że usunięcie przez niego wad w związku z reklamacją stanowi świadczenie usług na rzecz spółki i opodatkował tę czynność podatkiem od towarów i usług. Spółka nie odliczyła podatku naliczonego z faktury wystawionej przez klienta, ponieważ stwierdziła, że klient usuwając wady ujawnione w zakupionym towarze nie świadczy usług na jej rzecz.

Spółka zapytała się o prawidłowość takiego postępowania.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Stwierdził, iż w tej sytuacji nie zachodzi stosunek zobowiązaniowy pomiędzy kupującym a sprzedającym w zakresie usunięcia wad zakupionego towaru. Kupujący bowiem jedynie odzyskuje na zasadach odszkodowawczych koszty poniesione w związku z wadliwością towaru kupionego od sprzedawcy. W związku z tym, nie można z tego tytułu wystawić faktury, gdyż nie będzie ona dokumentowała żadnej czynności prawnej podlegającej opodatkowaniu VAT.