Tax AlertyTax Alert nr 165/2016

04/10/2016

W dniu 15 września 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (IBPB-2-1/4511-323/16-1/BJ) dotyczącą opodatkowania PIT zaległych składek ZUS.

Spór dotyczył Pracodawcy, który błędnie ustalił przychód pracownika z powodu nieuwzględnienia wartości świadczenia w naturze, które zostało pracownikowi pozostawione do dyspozycji. W związku z zaistniałą sytuacją Pracodawca skorygował przychód pracownika powiększając go o wartość świadczenia w naturze w miesiącu, w którym świadczenie miało miejsce. Od wartości przychodu naliczył składki ZUS oraz zaliczkę na PIT, a następnie skorygował odpowiednie deklaracje i dokonał wpłaty zaległych składek ZUS i zaliczki na PIT. Pracodawca dokonał wspomnianej korekty już po ustaniu zatrudnienia pracownika. Pracodawca zwrócił się do organów podatkowych z pytaniem, czy na skutek opłacenia zaległych składek ZUS po stronie pracownika powstał przychód, a co za tym idzie – czy Pracodawca powinien wystawić pracownikowi PIT-8C.

W odpowiedzi MF uznał, iż po stronie pracownika powstał przychód, który Pracodawca jest zobowiązany wykazać w informacji PIT-8C. MF stwierdził, że przychodem jest każde przysporzenie, które ma wymiar finansowy, a skoro pracodawca pokrył składki za pracownika, to tym samym pracownik uzyskał przychód. MF nie zgodził się jednocześnie ze stanowiskiem Pracodawcy, iż ten wykonywał tylko ciążące na nim zobowiązanie publicznoprawne.

Warto podkreślić, że ww. stanowisko jest niezgodne z orzeczeniem NSA z dnia 27 października 2016 r. (sygn. akt II FSK 1891/13), w którym Sąd uznał, iż pracownicy nie uzyskują przysporzenia majątkowego z tytułu opłacenia składek ZUS przez pracodawcę.