Tax AlertyTax Alert nr 201/2015

22/10/2015

26 lutego 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPP4/443-627/14/BP) w zakresie dokumentacji uprawniającej wnioskodawcę do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Sprawa dotyczyła spółki dokonującej wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Spółka nie zawsze jest w stanie otrzymywać oryginał, kserokopię bądź skan dokumentów przewozowych CMR , w związku z tym planuje zastąpić wspomniany dokument „oświadczeniem spedytora”, które miałoby zawierać: dane spółki, dane odbiorcy otrzymującego towary, numer faktury, datę wysyłki, datę dostawy do nabywcy, miejsce dostawy i podpis spedytora. W związku z faktem, że spółka dokonuje w ciągu miesiąca więcej niż jednej dostawy na rzecz jednego nabywcy, planowane jest stosowanie oświadczenia nabywcy, w którym uwzględnione zostaną więcej niż jedna dostawa na rzecz tego samego kontrahenta, jaka została dokonana w danym miesiącu. Spółka dysponuje ponadto niepodpisaną fakturą oraz niepodpisaną specyfikacją towarów.

Podatnik zapytał się Ministra Finansów, czy przedstawione powyżej dokumenty uprawniają do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Minister Finansów zaakceptował stanowisko spółki, że prawo do zastosowania przy WDT stawki 0%, uzależnione jest od posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, że doszło do wywozu towaru z Polski i dostarczenia go na terytorium innego państwa członkowskiego. Przepisy nie zawierają wymogów odnośnie formy dokumentów, więc dopuszczalna jest ich każda forma, byle dowodziła ona wywozu określonych towarów z terytorium kraju i ich dostarczenie na terytorium innego państwa członkowskiego. Dokument taki może również odnosić się do wielu dostaw z danego miesiąca. Jednocześnie ustawa o VAT nie wskazuje, że specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku oraz faktura powinny być podpisane. W związku z tym, przedstawione dokumenty uprawniają do zastosowania stawki 0%.