Tax AlertyTax Alert nr 13/2016

28/01/2016

20 stycznia 2016 r. NSA rozpatrzył sześć spraw ze skarg kasacyjnych spółek pochodzących z jednej grupy kapitałowej (II FSK 2881/13, II FSK 2882/13, II FSK 2637/13, II FSK 2592/13 i II FSK 2844/13) dotyczących zapytania, czy należności za licencje na oprogramowanie wykorzystywane przez spółki należy uznać za należności licencyjne oraz czy należy opodatkować te należności podatkiem u źródła.

Spółki dokonywały u zagranicznych partnerów zakupów oprogramowania komputerowego niezbędnego do wykonywania działalności spółek. Spółki korzystały z oprogramowania na własny użytek oraz dysponowały możliwością rozpowszechniania programów, tzw. sublicencjonowania. Spółki stały na stanowisku, że wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji nie stanowi należności licencyjnych oraz nie podlega opodatkowaniu u źródła zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Spółki zwróciły się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do MF, który uznał stanowiska we wszystkich sześciu wnioskach za nieprawidłowe stwierdzając, iż sam fakt, ze program komputerowy jest utworem będącym przedmiotem prawa autorskiego jest wystarczającym czynnikiem do włączenia go do definicji należności licencyjnych. Z powyższym nie zgodził się WSA, a następnie wyrok I instancji podtrzymał NSA. NSA w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że zarówno obowiązujące prawo autorskie, jak i treść umów międzynarodowych, rozróżniają pojęcie utworów literackich od programów komputerowych, które stanowią jedynie podkategorię utworów literackich, do których stosuje się przepisy w zakresie ochrony dzieł literackich w zakresie prawa autorskiego, a nie w zakresie opodatkowania. W efekcie, należności z tytułu korzystania z praw autorskich do programu komputerowego nie mogą być utożsamiane z należnościami licencyjnymi z tytułu korzystania z praw autorskich do dzieła.

Podobne stanowisko zaprezentował NSA w wyroku z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. akt: II FSK 2677/13.