Tax AlertyTax Alert nr 163/2016

30/09/2016

29 września 2016 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt I FSK 205/15) dot. prawa do odliczania VAT przy użyciu preproporcji w sytuacji, gdy podatnik wykonywał czynności podlegające i niepodlegające opodatkowaniu przed 1 stycznia 2016 roku.

Sprawa dotyczyła Spółki, której działalność polegała na organizowaniu festiwali. W maju 2011 r. Spółka organizowała imprezy biletowane oraz ze wstępem wolnym. Z uwagi na brak możliwości wyodrębnienia zakupów związanych z działalnością nieopodatkowaną do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu stosowała proporcję.

Organ podatkowy nie zgodził się na odliczenie z zastosowaniem proporcji. Zakwestionował on faktury, które miały bezpośredni związek z działalnością nieopodatkowaną czyli te, na które wstęp był wolny. Natomiast do części faktur przyznał prawo do pełnego odliczenia VAT. Zdaniem fiskusa, aby móc skorzystać z prawa do odliczenia musi występować pośredni związek z przychodami opodatkowanymi. Spółka nie zgodziła się z taka wykładnią. W ostateczności sprawa trafiła do WSA i NSA, które nie przyznały racji Spółce. NSA oddalił skargę kasacyjną podtrzymując tym samym stanowisko WSA, iż organ podatkowy prawidłowo rozpoznał i ocenił sprawę. Zdaniem NSA w omawianej sprawie Spółka nie mogła zastosować proporcji do zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz nie podlegającymi opodatkowaniu, gdyż taka możliwość została dopiero wprowadzona przepisami o tzw preproporcji z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie wyroku NSA.