Tax AlertyTax Alert nr 48/2019

17/06/2019

W dniu 13 czerwca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt I FSK 727/17) dotyczący prawa do odliczenia podatku VAT w Polsce w związku z zakupami oddziału zarejestrowanego dla celów podatku VAT w naszym kraju, wykonującego głównie czynności na rzecz jednostki macierzystej z siedzibą poza Unią Europejską, a sporadycznie także czynności opodatkowane w Polsce.

Spór dotyczył oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego z siedzibą w Korei Południowej, który nabywał towary i usługi na rzecz centrali. Mimo iż podatek VAT naliczony związany był z czynnościami wykonywanymi przez jednostkę macierzystą w państwie niebędącym członkiem UE, oddział uważał, że ma prawo do odliczenia tego podatku w Polsce.

Organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, gdyż jak podkreślił prawo do odliczenia VAT przysługiwałoby tylko wtedy, gdyby w Korei istniał podatek od wartości dodanej i został tam zapłacony. W przeciwnym razie zostałaby naruszona zasada neutralności rozliczenia podatku VAT.

Stanowiska organu podatkowego nie zaaprobował zarówno WSA we Wrocławiu, jak i NSA argumentując, że nie znajduje ono oparcia w przepisie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, z którego wprost wynika, że podatnik może odliczyć VAT od zakupów związanych z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju, jeżeli czynności te byłyby opodatkowane, gdyby były wykonywane na terytorium kraju.

Zdaniem NSA, organ podatkowy powinien zbadać, czy czynności wykonywane przez centralę na terenie Korei podlegałoby opodatkowaniu, gdyby były wykonywane w Polsce. Nie powinien on „z góry” odmawiać prawa do odliczenia podatku naliczonego, szczególnie mając na względzie brzmienie przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT oraz podobnego do niego art. 169 lit. a Dyrektywy VAT. Jak wskazał NSA, gdyby chodziło o możliwość stosowania tych przepisów tylko do obszaru UE, to nie byłoby mowy o czynnościach dokonywanych „poza terytorium państwa członkowskiego” a np. o czynnościach „na terytorium państwa członkowskiego innego niż to, w którym podatnik chce odliczyć podatek”.