Tax AlertyTax Alert nr 002/2016

12/01/2016

W dniu 17 listopada 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dot. prawa podatnika do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi na podstawie ugody sądowej.

Sprawa dotyczyła Spółki, która rozwiązała z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia. Pracownik pozwał Spółkę o przywrócenie go do pracy i odszkodowanie. Spółka zawarła z pracownikiem ugodę sądową, na mocy której zobowiązała się do zapłaty pracownikowi odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.

W związku z powyższym, Spółka złożyła wniosek o interpretację, w której zadała pytanie, czy kwota wypłacona pracownikowi tytułem odszkodowania na podstawie zawartej przez strony ugody sądowej jest kosztem uzyskania przychodu Spółki.

Zarówno Minister Finansów, jak i WSA w Krakowie uznali, że tego typu odszkodowanie nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów. Ma bowiem charakter sankcyjny, a nie nakierowany na powstanie jakiegokolwiek przychodu czy zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się NSA. Stwierdził bowiem, że odszkodowanie zapłacone przez skarżącą Spółkę na mocy ugody sądowej miało swoją podstawę prawną w przepisach prawa pracy i stanowiło ekwiwalent należności przysługujących pracownikowi od pracodawcy z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Zdaniem NSA, wydatek poniesiony na pokrycie odszkodowania na rzecz byłego pracownika należy zatem traktować podobnie, jak wypłatę wynagrodzenia i innych należności wynikających z umowy o pracę, co skutkuje możliwością zaliczenia takiego odszkodowania do KUP.