Tax AlertyTax Alert nr 8/2016

20/01/2016

25 września 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt: I FSK 578/15) dot. miejsca świadczenia usług pomiędzy dwoma podmiotami z różnych krajów UE, które to podmioty ściśle ze sobą współpracują.

Sprawa dotyczyła spółki polskiej i spółki cypryjskiej, które wspólnie organizowały aukcje internetowe. Spółki podzieliły się technicznymi oraz organizacyjnymi aspektami związanymi z organizacją ww. aukcji. Za wykonane przez siebie usługi spółka polska chciała obciążać spółkę cypryjską bez polskiego VAT, twierdząc, iż zgodnie z zasadą ogólną miejscem opodatkowania ww. usług jest miejsce gdzie usługobiorca ma siedzibę, czyli Cypr.

Z powyższym nie zgodziły się organy podatkowe, które stwierdziły, iż spółka cypryjska za pośrednictwem spółki polskiej wykonuje w Polsce działalność gospodarczą i tym samym posiada stałe miejsce prowadzenia działalności w kraju. Tym samym usługi wyświadczone przez spółkę polską powinny być opodatkowane VAT w Polsce.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który zwrócił uwagę, iż w analogicznej sytuacji sprawę badał już Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-605/12 Welmory). Niemniej, w przeciwieństwie do TSUE, NSA w omawianym wyroku postanowił położyć nacisk na kwestię nadużycia prawa. Sąd stwierdził, iż usługi wyświadczane sobie przez spółki były ze sobą bardzo ściśle związane. W tym kontekście, Sąd uznał, że ich podział pomiędzy poszczególne spółki był podziałem sztucznym i miał na celu jedynie uzyskanie korzyści podatkowych, której przyznanie byłoby sprzeczne z celem przepisów unijnych.

W konsekwencji, NSA podtrzymał stanowisko organów podatkowych i oddalił skargę kasacyjną.