Tax AlertyTax Alert nr 49/2016

31/03/2016

W dniu 18 marca 2016 r. NSA wydał orzeczenie (II FSK 82/14) dotyczące wykładni przepisów o opodatkowaniu odsetek wypłacanych uczestnikowi cash-poolingu.

Sprawa dotyczyła Spółki, która przystąpiła w charakterze uczestnika do struktury cash-poolingu. Funkcję tzw. pool leadera w ramach struktury pełniła spółka francuska, która świadczyła usługi finansowe na rzecz grupy oraz działała w charakterze agenta rozliczeniowego. W związku z tym Spółka zadała pytanie, czy będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia z poboru podatku u źródła od odsetek kapitalizowanych na rachunku rozliczeniowym pool leadera jako odbiorcy, będącego francuskim rezydentem podatkowym, na podstawie polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

NSA stwierdził, iż brak klauzuli „beneficial owner” w polsko-francuskiej umowie nie wyklucza konieczności ustalenia kto jest faktycznym podatnikiem z tytułu otrzymanych odsetek. NSA skrytykował przy tym wykładnię polegającą na automatycznym stosowaniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zdaniem NSA to nie pool leader, a spółki wchodzące w skład struktury uzyskują przychód z odsetek, w związku z czym Spółka od wypłat na rzecz francuskiego agenta, niebędącego ostatecznym odbiorcą odsetek, powinna pobierać podatek u źródła.

Zaznaczyć należy, iż wyrok jest sprzeczny orzeczeniem wydanym przez NSA w listopadzie 2015 r. (sygn. akt II FSK 2225/13).