Tax AlertyTax Alert nr 58/2016

14/04/2016

W dniu 8 marca 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 4000/13) w związku z obowiązkiem dokumentacyjnym, o którym mowa w art. 9a ustawy o CIT tj. dokumentacją cen transferowych.

Sprawa dotyczyła spółki Skarbu Państwa, która w ramach grupy kapitałowej dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi polegających m.in. na aportach akcji/udziałów do innego podmiotu. Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej, czy przedmiotowe transakcje podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu, prezentując jednocześnie stanowisko, że z uwagi na brak wpływu przedmiotowych transakcji na jej zobowiązanie podatkowe nie powinna być objęta takim obowiązkiem. MF uznał, że mimo, iż transakcje są neutralne podatkowo to na Spółce ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

WSA uchylił wydaną interpretację, jednak NSA uznał stanowisko MF za prawidłowe i uchylił wyrok WSA. NSA uznał, że termin „transakcja”, o którym mowa w art. 9a ustawy o CIT powinien być odczytywany zgodnie z regułami języka polskiego, co zdaniem NSA umożliwia stosowanie regulacji dotyczących cen transferowych do umów transferu dóbr, pieniędzy i innych wartości. Zdaniem NSA nie ma znaczenia, czy z tą operacją gospodarczą wiązał się będzie obowiązek podatkowy, czy też nie. Po dokonaniu analizy NSA uznał, że nie ma podstaw do wyłączenia z obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowej spółek powiązanych przeprowadzających operacje aportowe.