Tax AlertyTax Alert nr 223/2015

25/11/2015

W dniu 4 marca 2015 r. NSA wydał korzystny wyrok dotyczący opodatkowania WHT usług nabywanych od podmiotu zagranicznego (sygn. akt II FSK 333/13).

Sprawa dotyczyła podatnika, który wynajmował samochody osobowe na terenie Niemiec w związku
z podróżami służbowymi swoich pracowników. Wystąpił on z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania tych transakcji w Polsce podatkiem u źródła. Stanął przy tym na stanowisku, że w sytuacji gdy usługi w całości wykonywane są poza terytorium Polski, źródło przychodów osiąganych przez podmioty niemieckie z tytułu wynajmu pojazdów nie znajduje się na terytorium Polski. W rezultacie polski podatnik nabywający takie usługi nie jest zobowiązany do pobierania WHT przy wypłacie wynagrodzenia za przedmiotowe usług.

W wydanej interpretacji Minister Finansów stanął na stanowisku, że zasadnicze znaczenie ma miejsce położenia źródła przychodów, rozumianego jako rezydencja podmiotu wypłacającego wynagrodzenie. Bez znaczenia, zdaniem Ministra, jest fakt wynajmowania samochodów poza terytorium Polski.

Ze stanowiskiem Ministra Finansów nie zgodził się zarówno WSA w Poznaniu, jak i NSA. Oba sądy
w wydanych wyrokach stanęły na stanowisku, iż pod pojęciem terytorium, z którym wiąże się osiąganie dochodów należy rozumieć miejsce, gdzie faktycznie podejmowane są czynności zmierzające do osiągnięcia dochodu, tj. obszar, na którym urządzenie jest wykorzystywane. Oznacza to, że wykorzystywanie samochodu osobowego poza terytorium Polski przesądza o braku obowiązku pobrania podatku u źródła przy wypłacie tego typu należności.

Warto wskazać, że stanowisko przedstawione przez NSA zostało przyjęte w orzeczeniach dotyczących usług doradczych wydanych przez WSA w Gliwicach (wyrok z dnia 15 października 2015 r., sygn. akt
I SA/Gl 384/15) oraz WSA w Poznaniu (wyrok z 23 października 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1349/15).