Tax AlertyTax Alert nr 187/2016

22/11/2016

W dniu 3 listopada 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 3201/14), zgodnie z którym nabycie znaku zgłoszonego do Urzędu Patentowego nie przekreśla amortyzacji.

Sprawa dotyczyła Spółki, która planuje nabyć będący w procedurze rejestracji znak towarowy. Spółka będzie wykorzystywać znak w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i wprowadzi znak do ewidencji WNiP. W związku z tym Spółka zwróciła się do MF z zapytaniem od jakiego momentu będzie mogła amortyzować środek trwały oraz jaka będzie jego wartość początkowa. Zdaniem Spółki będzie ona uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości określonej w umowie sprzedaży, czyli jeszcze sprzed udzielenia prawa ochronnego do zarejestrowanego już znaku.

Ze stanowiskiem Spółki nie zgodził się DIS w Poznaniu. Organ uznał, iż możliwość dokonywania odpisów powstanie dopiero w momencie zarejestrowania znaku. Jednak zdaniem organu będziemy mieli wtedy do czynienia z wytworzeniem środka trwałego, a nie jego nabyciem, a amortyzacji podlegają tylko nabyte, a nie wytworzone w Spółce wartości niematerialne i prawne. Ze zdaniem organu nie zgodził się WSA w Poznaniu. Zdaniem sądu to, że z chwilą sprzedaży znaku towarowego Spółce na przedmiotowy znak nie będzie udzielone jeszcze prawo ochronne, nie oznacza to że Spółka nie może nabyć tego prawa w wyniku wydania konstytutywnej decyzji o zarejestrowaniu znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Z tym stanowiskiem zgodził się również NSA. Sąd podkreślił, że prawo ochronne go znaku towarowego nie mogło zostać wytworzone przez Spółkę, która wcześniej nabyła do niego prawo, a zatem Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej.

Podobny wyrok został wydany przez NSA w dniu 7 czerwca 2016 r. (sygn. akt II FSK 1408/14). Oba wyroki przeczą linii interpretacyjnej organów podatkowych, zgodnie z którą znaku towarowego nie można amortyzować ani przed jego rejestracją, ani po zarejestrowaniu.