Tax AlertyTax Alert nr 125/2016

27/07/2016

W dniu 4 lipca 2016 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało nowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Jednym z założeń projektu jest rozpatrywanie skarg na interpretacje indywidualne przez sądy administracyjne w ramach postępowania uproszczonego. Postępowanie to polegać będzie na rozpoznawaniu spraw na posiedzeniach niejawnych w składzie jednego sędziego. Według Ministerstwa Rozwoju, sprawy związane z interpretacjami indywidualnymi z założenia powinny być nieskomplikowane, a w konsekwencji nie wymagają przeprowadzenia rozprawy. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych zawiłością czy wagą danej sprawy, możliwe będzie jej rozpatrzenie w składzie trzech sędziów.

Zdaniem Ministerstwa Rozwoju zaproponowane rozwiązania powinny skutkować przyspieszeniem rozpatrywania spraw administracyjnych.

Ustawa ma wejść w użycie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.