Tax AlertyTax Alert 138/2016

17/08/2016

W dniu 23 maja 2016 r. NSA podjął uchwałę w składzie 7 sędziów (sygn. akt II FPS 1/16), w zakresie rozstrzygnięcia kwestii konieczności weryfikacji umowy leasingu zawartej przed 1 stycznia 2013 r.w przypadku dokonania zmiany jednej ze stron umowy.

Sprawa dotyczyła Spółki prowadzącej działalność w zakresie usług leasingu samochodów, która planuje nabycie od innej spółki pojazdów stanowiących jej własność. Spółka wraz z nabyciem prawa własności pojazdów wstąpi w stosunki leasingu w miejsce finansującego. W rezultacie nastąpi zmiana podmiotu finansującego na różnym etapie trwania umów. W związku z powyższym Spółka zadała pytanie: Czy w świetle art. 17a pkt 1 i 2 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed 2013 r.w przypadku zbycia przez zbywcę przedmiotów leasingu i jednoczesnego wstąpienia przez wnioskodawcę – nabywcę w stosunki leasingu na miejsce dotychczasowego finansującego umowy nadal będą uważane za spełniające warunki, o których mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT?

Zdaniem NSA wstąpienie do wykonywanej umowy leasingu przez nabywcę przedmiotu leasingu w czasie jej trwania powoduje wejście tego podmiotu w ogół praw i obowiązków strony tej umowy, ale są to prawa i obowiązki wynikające z tej samej umowy, ponieważ treść jej nie uległa zmianie. Zatem umowa ta nie wymaga podatkowo ponownej weryfikacji na podstawie art. 17a pkt 1 i 2 oraz art. 17b ust. 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed 2013 r.