Tax AlertyTax alert nr 36/2015

23/02/2015

W dniu 10 lutego 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPBI/2/423-1371/14/PC) dotyczącą możliwości powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu otrzymania odszkodowania w związku z opóźnieniem zapłaty należności za sprzedane kontrahentowi towary.

Sprawa dotyczyła spółki, która w celu ograniczenia ryzyka gospodarczego związanego z nieściągalnymi należnościami handlowymi zawarła z firmą ubezpieczeniową umowę ubezpieczenia należności handlowych. Na podstawie umowy, ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie, jeżeli kontrahent okaże się niewypłacany albo upłynie okres opóźnienia zapłaty. Wysokość odszkodowania wynosi co do zasady 90% kwoty należności brutto. Ponadto, z chwilą wypłaty odszkodowania na ubezpieczyciela przechodzą wszelkie roszczenia spółki odnośnie ubezpieczonej należności przeciwko dłużnikowi do wysokości wypłaconego odszkodowania. W związku z tym, jeżeli dłużnik dokona zapłaty przeterminowanej wierzytelności, spółka jest zobowiązana odzyskane należności przekazać ubezpieczycielowi, do wysokości wypłaconego odszkodowania. Natomiast nadwyżka pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem a kwotą odzyskanych należności przysługuje spółce. W konsekwencji, spółce nasunęły się wątpliwości, czy kwota otrzymanego odszkodowania nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT.

W opinii spółki, otrzymane odszkodowanie ma charakter kompensacyjny i stanowi w istocie spłatę należności handlowych rozpoznanych już uprzednio przez spółkę jako przychód należny z tytułu sprzedaży towarów. Zdaniem spółki, w związku z otrzymaniem odszkodowania nie uzyskuje ona dodatkowego przysporzenia majątkowego, ponieważ odszkodowanie odpowiada kwocie brutto wygasłej wierzytelności. W konsekwencji, według spółki, otrzymanie odszkodowania nie kreuje po kolejnego przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT.