Tax AlertyTax alert nr 39/2015

26/02/2015

W dniu 25 lutego 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił (sygn. akt II FSK 95/13) przedstawić siedmioosobowemu składowi sędziów NSA do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nagród i premii wypłacanych pracownikom z czystego zysku.

Sprawa dotyczyła spółki, która wypłacała pracownikom nagrody z funduszu załogi tworzonego z zysku do podziału. W związku z powyższym, spółka zwróciła się do Ministra Finansów m.in. z pytaniem, czy kwota brutto wypłacona na rzecz pracowników z tak utworzonego funduszu nagród stanowi dla spółki koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy o CIT.

Minister Finansów stwierdził, że wypłaty z zysku netto zrealizowane na rzecz pracowników, choć niewątpliwie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki, to jednak nie spełniają wszystkich przesłanek niezbędnych do zakwalifikowania ich do kosztów podatkowych. Zdaniem MF, wypłata nagród jako element podziału zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) nie ma charakteru kosztowego. Stanowisko organu interpretacyjnego zostało potwierdzone przez WSA w Poznaniu.

Ostatecznie sprawa trafiła do NSA, który w związku z istniejącymi rozbieżnościami w orzecznictwie, postanowił przedstawić powyższe zagadnienie siedmioosobowemu składowi NSA.

Nie zostało jeszcze opublikowane postanowienie w tej sprawie.