Tax AlertyTax alert nr 61/2015

30/03/2015

W dniu 26 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok (sygn. akt I SA/Sz 1178/14) w sprawie obowiązku składania przez podatnika informacji CIT-ST dotyczącej ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT.

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadziła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Siedziba spółki znajdowała się w określonym mieście, przy czym w zawieranych z pracownikami umowach o pracę jako miejsce prowadzenia działalności jest wskazywany obszar całego powiatu (w którym znajduje się miasto siedziby pracodawcy). W konsekwencji, spółce nasunęły się wątpliwości, czy spółka powinna składać informację podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (informacja CIT-ST”).

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że spółka powinna składać informację CIT-ST w odniesieniu do pracowników, którzy zostali przydzieleni do pracy na terenie innych gmin niż miasto siedziby pracodawcy.

WSA w Szczecinie nie zgodził się ze stanowiskiem Ministra Finansów. Zdaniem Sądu, określenie przez pracodawcę miejsca świadczenia pracy dla konkretnego pracownika przesądza o tym, która gmina uzyska odpowiedni, procentowo określony udział w podatku dochodowym od osób prawnych, zapłaconym przez tego pracodawcę (podatnika). W opinii Sądu decydujące znaczenie ma więc miejsce wykonywania pracy, które powinno znajdować się na terytorium jednostki samorządu terytorialnego innej niż siedziba spółki (np. w filii, lokalnym biurze, magazynie). WSA uznał, że skoro miejsce pracy pracownika w omawianej sprawie mieści się na terenie tej samej jednostki samorządu terytorialnego, co siedziba pracodawcy (tu: ten sam powiat), to nie istnieje obowiązek sporządzania informacji CIT-ST.

Wyrok nie jest prawomocny.