Tax AlertyTax Alert nr 66/2015

08/04/2015

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE odnośnie jednostek innych niż jednostki mikro oraz wprowadzenie uproszczeń w rachunkowości.

Wśród najważniejszych zmian wprowadzanych nowelizacją należy wymienić m.in.:

  • uproszczenie sprawozdania finansowego dla jednostek małych (podmiotów, które nie przekroczą dwóch z trzech limitów dotyczących sumy bilansowej, przychodów oraz wielkości zatrudnienia);
  • zmiana definicji jednostek powiązanych, jednostki stowarzyszonej oraz znaczącego inwestora i znaczącego wpływu, a także wprowadzenie nowej definicji zaangażowania w kapitale;
  • doprecyzowanie katalogu przypadków określających sytuacje, kiedy jednostka ma status jednostki dominującej;
  • wprowadzenie dwóch kategorii wielkości progów umożliwiających niesporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (z uwzględnieniem wyłączeń konsolidacyjnych oraz bez ich uwzględnienia);
  • wprowadzenie nowego sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji publicznej;
  • wprowadzenie możliwości klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych dla nowego katalogu jednostek określonych w ustawie;
  • ujednolicenie przepisów dotyczących terminu przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w euro, określonych w ustawie o rachunkowości, w ustawie o PIT oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zasadnicze zmiany wprowadzone nowelizacją mają dotyczyć sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. albo później. Jednostki będą jednakże miały możliwość zastosowania nowych regulacji do sprawozdań za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie nowelizacji (czyli 14 dni od daty jej ogłoszenia).