Tax AlertyTax Alert nr 78/2015

27/04/2015

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Zgodnie z założeniami, w projekcie nowelizacji ustawy znajdą się przepisy dotyczące m.in.:
– wprowadzenia możliwości oznaczenia zobowiązań, które dłużnik kwestionuje powołując się na zarzut przedawnienia;
– udostępniania informacji o bezskutecznych egzekucjach komorniczych;
– wprowadzenia obowiązku wzajemnego przekazywania danych o poszczególnych zobowiązaniach przedsiębiorcy między biurami oraz udzielanie zbiorczej informacji gospodarczej z kilku baz na podstawie jednego wniosku;
– wprowadzenia instytucji sprzeciwu dłużnika wobec wpisu, uzupełnionej o szczegółowe postępowanie reklamacyjne w sytuacji zamiaru przekazania przez wierzyciela informacji kwestionowanej przez dłużnika.
W przeciwieństwie do początkowych planów, zgodnie z ostatecznym tekstem projektu założeń z dnia 19 marca 2015 r., do biur informacji gospodarczych nie będą przekazywane dane o zaległych zobowiązaniach podatkowych i celnych oraz o zaległościach wobec ZUS i w podatkach lokalnych.
Proponowany termin wejścia w życie nowelizacji to 1 stycznia 2016 r. dla przepisów związanych m.in. z zawarciem przez biura informacji stosowanych umów określających zasady współpracy przy realizacji wniosków jednolitych. Natomiast dla regulacji związanych z przekazywaniem danych między biurami oraz dostępu do rejestrów publicznych proponowany termin wejścia w życie przepisów to 1 czerwca 2016 r.