Minister Finansów wydał nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Nowelizacja odracza terminy wejścia w życie zmian dostosowujących JPK_VAT z deklaracją, w związku z odroczeniem obowiązkowego KSeF i obejmuje: nowy przedział czasowy, w którym podatnicy w ewidencji sprzedaży nie będą musieli...

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 października 2023 r. sygn. akt II FSK 397/22 kolejny raz potwierdził, że zwrot pracownikom kosztów używania prywatnych aut do celów służbowych podlega  opodatkowaniu PIT. Sprawa dotyczyła pracodawcy, który zwraca pracownikom, w formie miesięcznego ryczałtu, koszty używania prywatnych aut do celów służbowych. Pracodawca nie posiada własnej floty pojazdów,...

Wyrokiem z dnia 27 września 2023 r. sygn. akt I FSK 1897/18 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w sprawie spółki, która zawarła z kontrahentem umowę umorzenia zobowiązań w formie zwolnienia z długu na podstawie art. 508 KC. Na podstawie zawartej umowy doszło do wygaśnięcia zobowiązania z momentem jej zawarcia i ze skutkiem na przyszłość. NSA potwierdził,...

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy o zmianie m.in. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Najważniejsze zmiany mają na celu wprowadzenie nowej definicji legalnej budynku, budowli oraz obiektu budowlanego i są konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r. sygn. SK 14/21. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie nowej i niezależnej...

Wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2023 r. sygn. akt III SA/Wa 492/23 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakwaterowaniem pracowników tymczasowych. Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność gospodarczą jako agencja pracy tymczasowej. Zatrudnia przede wszystkim cudzoziemców, którym zapewnia bezpłatne zakwaterowanie. Ze względu na sytuację na...

W interpretacji z dnia 24 maja 2024 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.102.2024.2.AM) Dyrektor KIS uznał wywóz sprzętu IT do innego państwa UE, w celu świadczenia usług, oraz jego późniejszą utylizację za WDT. Stan faktyczny dotyczył spółki prowadzącej działalność w branży IT. Spółka świadczy usługi m.in. na rzecz podmiotów z siedzibą na terenie UE z wykorzystaniem towarów będących...

NSA w wyroku z dnia 16 maja 2024 r. sygn. akt II FSK 1078/21 odniósł się do znaczenia pojęcia „urządzenie przemysłowe” w kontekście podatku u źródła. Sprawa dotyczyła spółki wypłacającej wynagrodzenie na rzecz niemieckiego podmiotu powiązanego z tytułu usług IT. W ramach świadczonych usług spółka korzystała z przestrzeni dostępnej na serwerach centralnych (grupowych), dla potrzeb...

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z organizowanego przez nas śniadania podatkowego, które 15 maja 2024 roku poprowadzili doradcy podatkowi:  Jarosław Ziółkowski oraz Marcin Kaczanowicz:  

Przypominamy, że od dnia 1 kwietnia 2024 r. zostały zmienione stopy procentowe składki wypadkowej finansowanej przez pracodawcę. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 451) zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób...

Wyrokiem z dnia 28 listopada 2023 r. sygn. akt II FSK 255/21 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w przedmiocie umorzenia udziałów w spółce rodzinnej. Sprawa dotyczyła spółki z o.o. wspierającej działalność rolniczą wspólników. Pomiędzy wspólnikami występowało pokrewieństwo i powinowactwo do drugiego stopnia, a małżonek jednego ze wspólników był prezesem zarządu spółki. Część udziałowców podjęła decyzję o...

Wyrokiem z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie C-241/23 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) rozstrzygnął kwestię podstawy opodatkowania w przypadku wniesienia nieruchomości aportem. Sprawa dotyczyła podwyższenia kapitału zakładowego polskiej spółki poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych w formie nieruchomości. Umowa wniesienia aportu przewidywała, że zapłatę za wkłady niepieniężne stanowią akcje spółki, wycenione według ich ceny emisyjnej....

W dniu 23 kwietnia 2024 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 619) została opublikowana ustawa z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje zobowiązują duże podmioty gospodarcze oraz grupy kapitałowe do sporządzania i publikacji sprawozdań zawierających informacje m.in. o wysokości zapłaconego podatku dochodowego z podziałem na poszczególne...

W dniu 26 kwietnia 2024 r. na konferencji prasowej Minister Finansów Andrzej Domański poinformował, że Krajowy System e-Faktur będzie obligatoryjny: dla podmiotów, których wartość sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła 200 mln zł – od 1 lutego 2026, dla pozostałych podmiotów – od 1 kwietnia 2026 r. Tak znaczne opóźnienie we wdrożeniu KSeF (pierwotnie miał stać...

Przypominamy, że z dniem 30 kwietnia 2024 r. upływa termin do złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2023 r. Należy złożyć je elektronicznie do Ministra Rozwoju i Technologii. Obowiązek ten ciąży na podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych: u których wartość przychodu za 2022 rok przekroczyła równowartość 50 mln euro, i...

Z informacji pojawiających się w prasie podatkowej wynika, że Dyrektor KIS  zmienił stanowisko w zakresie pożyczek korzystających z uproszczeń safe harbour. Zgodnie z nowym stanowiskiem Dyrektora KIS, w przypadku udzielenia pożyczki ze stałym oprocentowaniem podmiotowi powiązanemu, pożyczkodawca powinien sporządzić dokumentację cen transferowych oraz analizę porównawczą za okresy od początku 2019 r. Według Dyrektora KIS, pożyczki...