Tax AlertyTax Alert nr 216/2015

13/11/2015

W dniu 15 września 2015 r. WSA w Krakowie wydał orzeczenie dotyczące ustalenia wysokości poniesionych kosztów uzyskania przychodów powstałych w związku z zastosowaniem instytucji datio in solutum (sygn. akt I SA/Kr 1200/15).

Sprawa dotyczyła podatnika, który w celu zwolnienia siebie z zobowiązania wobec spółki portugalskiej dokonał przeniesienia (datio in solutum) na jej rzecz wierzytelności z tytułu pożyczek przysługujących mu od innych spółek. Spółka, która przeniosła wierzytelności wystąpiła z wnioskiem o interpretację w celu potwierdzenia, w jakiej wysokości powinna ustalić KUP w związku z przeniesieniem przysługujących jej wierzytelności. Stanęła przy tym na stanowisku, że do KUP należy zaliczyć zarówno część główną przeniesionych pożyczek, jak i ich część odsetkową (obejmująca odsetki naliczone do dnia zawarcia umowy datio in solutum).

W wydanej interpretacji MF stwierdził, że naliczone odsetki nie stanowią KUP „albowiem w tym przypadku nie wystąpił element poniesienia wydatku”. Stanowisko to zostało podtrzymane przez WSA, który potwierdził, że do KUP można zaliczyć wyłącznie kwotę udzielonych pożyczek (kwoty główne bez odsetek) oraz wartość uprzednio wniesionych do spółek dopłat.