Tax AlertyTax Alert nr 111/2015

16/06/2015

W dniu 6 maja 2015 r. WSA w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt III SA/Wa 1860/14) dotyczący zasad ustalania wartości początkowej środka trwałego.

Spółka została powołana w celu przeprowadzenia analiz i prac planistycznych zmierzających do stworzenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej, a następnie do realizacji procesu inwestycyjnego polegającego na jej wybudowaniu. W celu realizacji procesu inwestycyjnego Spółka zaciągnęła długoterminowy kredyt przeznaczony na finansowanie wydatków związanych z procesem projektowania i budowy farmy wiatrowej. Baz finansowania zewnętrznego realizacja projektu nie byłaby możliwa.

W związku z powyższym, spółka zapytała organ podatkowy, czy wydatki poniesione do momentu oddania inwestycji do używania, służące zagwarantowaniu finansowania budowy inwestycji, w tym koszty doradztwa z tym związanego, mogą zostać zaliczone do wartości początkowej środków trwałych powstałych w wyniku realizacji procesu inwestycyjnego i stanowić koszt podatkowy w postaci dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Zdaniem spółki, wydatki takie powinny stanowić element wartości początkowej, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu. Organ podatkowy nie zgodził się ze spółką i uznał, iż należy je kwalifikować jako koszty inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, potrącane w dacie ich poniesienia.

Spółka zaskarżyła otrzymaną interpretację indywidualną do Sądu, który przyznał jej rację. Zdaniem Sądu, wszelkie wydatki pozostające w związku z wytworzeniem środka trwałego poniesione od momentu rozpoczęcia inwestycji, aż do momentu przekazania środka do używania mają wpływ na jego koszt wytworzenia. Koszt ten decyduje o wartości początkowej środka trwałego, od której dokonuje się następnie odpisów amortyzacyjnych.

Wyrok nie jest prawomocny.