Tax AlertyTax Alert nr 224/2015

27/11/2015

10 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok (sygn. I SA/Po 588/15) dot. skuteczności przedłużenia terminu na zwrot VAT.

Sprawa dotyczyła podatnika, który wystąpił z wnioskiem o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni. Organ podatkowy postanowił jednak przedłużyć termin do zwrotu do 60 dni z uwagi na podejrzenie, iż kontrahent podatnika brał udział w przestępstwie karuzelowym. W tym celu organ wydał postanowienie o przedłużenie terminu na zwrot podatku, które zostało jednak doręczone już po upływie terminu do zwrotu.

Podatnik zaskarżył powyższe postanowienie, zarzucając organowi m.in., iż nie przedłużył skutecznie terminu na zwrot podatku, gdyż postanowienie zostało doręczone po upływie terminu na zwrot podatku. Organ natomiast stał na stanowisku, iż termin został skutecznie przedłużony, gdyż postanowienie zostało wydane przed upływem tego terminu.

WSA w Poznaniu stanął po stronie podatnika. Sąd powołał się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.10.2008 r. (sygn. akt K 16/07), zgodnie z którym Chwilą przedłużenia terminu jest data skutecznego wprowadzenia do obrotu prawnego postanowienia przedłużającego termin, czyli odpowiednio data jego doręczenia tudzież (ewentualnie) ogłoszenia”.

Wyrok WSA w Poznaniu nie jest prawomocny.