Tax AlertyTax Alert nr 174/2015

15/09/2015

28 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok (sygn. akt I SA/Rz 537/15) dotyczący skutków spłaty pożyczki dokonanej w PLN, która została zaciągnięta w EUR.

Spółka zamierzała zaciągnąć pożyczkę w walucie EUR od swojego udziałowca. Strony ustaliły możliwość spłaty pożyczki przez Skarżącą w walucie EUR lub PLN. Wówczas gdy spółka spłaci pożyczkę w PLN, to zastosowanie będzie mieć kurs walutowy ustalony pomiędzy spółką a pożyczkodawcą. Kurs faktycznie zastosowany nie będzie odbiegał o więcej niż 5% od wartości kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty pożyczki.

Spółka zadała pytania dotyczące zagadnienia, czy spłata pożyczki w PLN będzie generować różnice kursowe w rozumieniu ustawy o CIT.

Minister Finansów uznał, że z różnice kursowe dla celów podatku dochodowego powstają tylko w przypadku, jeśli zarówno otrzymanie pożyczki jak i jej spłata zostaną dokonane w walucie obcej.

Spółka zaskarżyła otrzymaną interpretację, ale WSA w Rzeszowie podtrzymał stanowisko zajęte przez Ministra Finansów. Sąd zauważył, że pożyczka jest neutralna podatkowo i wszystko co wiąże się z jej spłatą, z wyjątkami określonymi w ustawie (skapitalizowane odsetki, różnice kursowe) nie będzie stanowiło przychodu ani kosztu jego uzyskania. Wyjątki te należy interpretować ściśle. W ocenie WSA dla powstania podatkowych różnic kursowych konieczne jest powstanie i realizacja zobowiązania w walucie obcej.

Wyrok jest nieprawomocny.