Tax AlertyTax Alert nr 60/2016

18/04/2016

W dniu 17 marca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok (sygn. akt I SA/Ol 54/16) dot. prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego związanego z wydatkami na nabycie i eksploatację nowych samochodów, w stosunku do których nie uzyskano niezwłocznie po ich zakupie zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów, iż konstrukcja ww. pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Sprawa dotyczyła Spółki, która prowadziła działalność w zakresie usług transportowych. W 2014 roku Spółka nabyła 4 nowe samochody. W celu potwierdzenia, iż konstrukcja ww. pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, Spółka, zgodnie art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, miała obowiązek uzyskać stosowne zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów. Spółka uzyskała ww. zaświadczenie kilka miesięcy po nabyciu samochodów. Niemniej, Spółka odliczyła 100% podatku naliczonego przy nabyciu tych pojazdów oraz od wszystkich wydatków eksploatacyjnych związanych z tymi pojazdami poniesionych od momentu nabycia.

Wobec powyższego organ I instancji wszczął z urzędu postępowanie podatkowe i wydał decyzję, na podstawie której pozbawił Spółkę prawa do odliczenia podatku naliczonego w 100% za miesiące od momentu nabycia samochodów do momentu uzyskania zaświadczenia. W uzasadnieniu Organ stwierdził, iż do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych, podatek naliczony podlega odliczeniu w ograniczonej wysokości 50%. Spółka nie zgodziła się ze z tym stanowiskiem.

Sprawa trafiła do WSA, który podzielił stanowisko Spółki i uchylił zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż podstawą do pełnego prawa do odliczenia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest konstrukcja pojazdu. Przeprowadzenie badania technicznego, uzyskanie zaświadczenia oraz adnotacji w dowodzie rejestracyjnym ma zdaniem Sądu wyłącznie charakter dowodowy. Nie jest to natomiast materialnoprawny warunek odliczenia całości podatku naliczonego.

Wyrok nie jest prawomocny.